martes, 9 de diciembre de 2014

Impro Tørmænen-Kakaliagou- Guillem

MultiNO!  Deichmanske bibliotek 07.12.2015 Oslo
organized by Multiversal.eu

impro: Performative-sweet-abstract
Brage Tørmænen- Dumms and objects
Elena Kakaliagou - French Horn
Martí Guillem - Drawings, Circuit bending, objects 

 

DLIGHT PinPanPun Series 008